مشخصات امام جمعه
عبدالرحمن منصوری
عبدالرحمن منصوری
شعيبيه