مشخصات امام جمعه
سید محمد نبی موسوی فرد
سید محمد نبی موسوی فرد
اهواز